Meerjarig beeld per ministerie

In het figuur zijn alle hoofdstukken van de rijksbegroting zichtbaar met links naar het percentage dat per jaar meer of minder werd uitgegeven dan aanvankelijk begroot. Het figuur rechts laat deze verschillen in absolute bedragen zien en bevat ook de bijgestelde begrotingsbedragen gedurende het jaar.

Op een aantal vaste momenten in het jaar worden de begrotingswetten, indien nodig, aangepast. Per jaar zijn er 4 standen zichtbaar:

  • O = Ontwerpbegroting gepresenteerd op Prinsjedag van het voorafgaande jaar

  • V = Vastgestelde begroting, zoals uiteindelijk aangenomen door de Tweede Kamer

  • 1 = 1e Suppletoire begrotingswet, bijstellingsmoment bij de voorjaarsnota (juni)

  • 2 = 2e Suppletoire begrotingswet, bijstellingsmoment bij de najaarsnota (november)

De stippellijn geeft het niveau van de uitgaven in het betreffende jaar weer zoals opgenomen in het jaarverslag. Per begrotingshoofdstuk kan worden doorgeklikt op een overzicht van de verschillende onderliggende begrotingsartikelen. Bijstelling van de begroting kan veel oorzaken hebben zoals een politieke wens, meer deelnemers aan een programma dan verwacht, nieuwe regelgeving of mee- of tegenvallers in de uitvoering van een project.

Indien u een afwijking ziet tussen begroting en realisatie dan kunt u op http://rijksbegroting.nl/  naar de departementale jaarverslagen. Hierin staan verschillen tussen raming en realisatie in het verslagjaar toegelicht onder de budgettaire tabel van het beleidsartikel in kwestie. 

Terug naar totalen