Beleidsdoorlichtingen

Jaar Hoofdstuk Artikel Doel Soort Status Naam rapport
2024 XIII Economische Zaken en Klimaat 4 Een doelmatige en duurzame energievoorziening De doelstelling bij artikel 4 is om in het kader van het klimaatbeleid in inter­nationaal verband bij te dragen aan het realiseren van de doelen van de klimaatovereenkomst van Parijs en, in Europees verband, het beperken van de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met minstens 40% ten opzichte van 1990. De EU heeft inmiddels eind 2019 besloten dat de EU in 2050 klimaat­neutraal moet zijn. Beleidsdoorlichting Aangekondigd Beleidsdoorlichting Klimaatbeleid details
2020 XV Sociale Zaken en Werkgelegenheid 1 Arbeidsmarkt De overheid draagt bij aan evenwichtige arbeidsverhoudingen en -voorwaarden door kaders te stellen en waar van toepassing toe te zien op de naleving daarvan. De overheid bevordert en stimuleert een inclusieve arbeidsmarkt en gezonde en veilige arbeidsomstandigheden. Beleidsdoorlichting Aangekondigd Arbeidsmarkt details
2023 V Buitenlandse Zaken 1 Versterkte internationale rechtsorde en eerbiediging van mensenrechten Het bevorderen van een goed functionerende internationale rechtsorde inclusief gastlandbeleid, met een blijvende inzet op mensenrechten, als integraal onderdeel van het buitenlandbeleid. Beleidsdoorlichting Aangekondigd Versterkte internationale rechtsorde details
2020 VI Justitie en Veiligheid 31 Nationale Politie Een veilige samenleving met behulp van een goed functionerende politie­organisatie. Beleidsdoorlichting Aangekondigd Kwaliteit, Arbeidsvoorwaarden en ICT politie details
2020 VI Justitie en Veiligheid 31 Nationale Politie Beleidsdoorlichting In uitvoering Kwaliteit arbeidsvoorwaarden en ICT Politie details
2023 X Defensie 3 Taakuitvoering landstrijdkrachten Beleidsdoorlichting Aangekondigd Nederlands-Duitse samenwerking details
2020 XV Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2 Bijstand, Toeslagenwet en Sociale Werkvoorziening De overheid ondersteunt bij het vinden van werk en biedt inkomensonder­steuning en aangepaste arbeid aan hen die dat nodig hebben. Beleidsdoorlichting In uitvoering Bijstand, participatiewet en toeslagenwet details
2023 XV Sociale Zaken en Werkgelegenheid 3 Arbeidsongeschiktheid De overheid beschermt werknemers tegen de inkomensgevolgen van arbeidsongeschiktheid en stimuleert hen te blijven werken of het werk te hervatten. Beleidsdoorlichting Aangekondigd Arbeidsongeschiktheid details
2023 XVII Buitenlandse Handel & Ontwikkelingssamenwerking 2 Duurzame ontwikkeling, voedselzekerheid en water Toegenomen voedselzekerheid; verbeterd waterbeheer, drinkwater, sanitaire voorzieningen en voorlichting over hygiëne; toegenomen weerbaarheid tegen klimaatverandering en tegengaan van klimaatveran­dering; duurzaam gebruik natuurlijke hulpbronnen. Beleidsdoorlichting Aangekondigd Duurzame ontwikkeling, voedselzekerheid, water en klimaat details
2022 V Buitenlandse Zaken 2 Veiligheid en stabilitieit Het bevorderen van de Nederlandse en internationale veiligheid en stabiliteit door doelgerichte bilaterale en multilaterale samenwerking en het bevorderen van democratische transitie in prioritaire gebieden, vooral in de ring rond Europa. Beleidsdoorlichting Aangekondigd Veiligheid en Stabiliteit details
2022 V Buitenlandse Zaken 3 Europese samenwerking De algemene doelstelling is een effectieve Europese samenwerking om de Europese Unie en haar lidstaten zo vreedzaam, welvarend en sterk mogelijk de toekomst in te loodsen. Europa is essentieel voor onze welvaart, vrijheid en veiligheid. Een actieve opstelling van Nederland in het Europese besluit­vormingsproces en in de bilaterale relaties met Europese partners is dan ook in het directe belang van Nederlandse burgers en bedrijven. Door consequent en constructief optreden kan Nederland zijn invloed binnen de Europese Unie vergroten. Zo kan Nederland mede vorm geven aan ontwikkelingen in Europa die direct van invloed zijn op onze economische, sociale en politieke toekomst. Beleidsdoorlichting Aangekondigd Effectieve Europese Samenwerking details
2022 IX Financiën en Nationale Schuld 5 Het verzekeren van betalingsrisico’s die zijn verbonden aan Nederlandse export en investeringen in het buitenland die zonder deze verzekering niet tot stand zouden zijn gekomen, en het creëren en handhaven van een internationaal gelijkwaardig speelveld voor bedrijven op het terrein van de exportkredietverzekeringsfaciliteit (ekv-faciliteit). Beleidsdoorlichting Aangekondigd Exportkredietverzekeringen, -garanties en investeringsverzekeringen details
2022 VIII Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 1 Primair onderwijs Het primair onderwijs zorgt dat leerlingen in de eerste fase van de doorlopende leerlijn hun talenten maximaal kunnen ontplooien en vervolgonderwijs kunnen volgen dat het beste past bij hun talenten. Het legt bovendien de basis voor de huidige en toekomstige deelname van deze leerlingen aan de samenleving. Beleidsdoorlichting Aangekondigd Primair onderwijs details
2022 VIII Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 3 Voortgezet onderwijs Het voortgezet onderwijs zorgt dat leerlingen in deze fase van de doorlopende leerlijn hun talenten maximaal kunnen ontplooien en vervolgonderwijs kunnen volgen dat het beste past bij hun talenten. Het bereidt hen voor op volwaardige deelname aan de samenleving en een bij hun talenten passende (toekomstige) positie op de arbeidsmarkt. Beleidsdoorlichting Aangekondigd Voortgezet onderwijs details
2022 X Defensie 8 Ondersteuning krijgsmacht door CommandoDienstenCentra Het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) voorziet in een doelmatige en doeltreffende ondersteuning van de krijgsmacht. Het DOSCO draagt zorg voor de levering van ondersteunende diensten aan de krijgsmacht. Een groot deel van de ondersteuning levert het DOSCO zelf, een deel van de ondersteuning wordt geleverd door organisaties buiten het Ministerie van Defensie. Het DOSCO is daarbij de verbindende schakel tussen vraag en aanbod. De ondersteuning van het DOSCO is ingedeeld in drie categorieën, te weten normgestuurd (vast, zoals vastgoed, gezondheidszorg), capaciteitgestuurd (semi-flexibel, zoals opleidingen) en budgetgestuurd (flexibel, zoals transport en media). De drie categorieën zijn nader onderverdeeld in achttien dienstenclusters. Beleidsdoorlichting Aangekondigd Ondersteuning krijgsmacht door CDC details
2022 X Defensie 8 Ondersteuning krijgsmacht door CommandoDienstenCentra Beleidsdoorlichting Aangekondigd Militaire Gezondheidszorg details
2024 XV Sociale Zaken en Werkgelegenheid 4 Jonggehandicapten De overheid biedt jonggehandicapten arbeids- en inkomensondersteuning. Beleidsdoorlichting Aangekondigd Jongegehandicapten details
2017 XV Sociale Zaken en Werkgelegenheid 4 Jonggehandicapten Beleidsdoorlichting Afgerond Jonggehandicapten details
2022 XV Sociale Zaken en Werkgelegenheid 5 Werkloosheid De overheid beschermt werknemers tegen de financiële gevolgen van werkloosheid en stimuleert hen het werk te hervatten. Beleidsdoorlichting Aangekondigd Werkloosheid details
2022 XVII Buitenlandse Handel & Ontwikkelingssamenwerking 3 Sociale vooruitgang Beleidsdoorlichting Aangekondigd Sociale Vooruitgang details
2022 VII Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 3 Woningmarkt Een vrij toegankelijke, vraaggerichte woningmarkt met steun voor degenen die dat nodig hebben. Beleidsdoorlichting Aangekondigd Woningmarkt details
2023 VI Justitie en Veiligheid 34 Sanctietoepassing Voorkomen dat burgers (opnieuw) dader of slachtoffer worden van crimi­naliteit, volwassenen en kinderen beschermen die vanwege de kwetsbare positie waarin zij verkeren bedreigd of verleid worden door (herhaalde) criminaliteit of die bedreigd worden in hun ontwikkeling en bewerkstelligen dat met een straf genoegdoening wordt geboden aan het slachtoffer en aan de samenleving als geheel. Beleidsdoorlichting Aangekondigd Tenuitvoerlegging Strafrechtelijke sancties details
2023 VI Justitie en Veiligheid 34 Sanctietoepassing Voorkomen dat burgers (opnieuw) dader of slachtoffer worden van crimi­naliteit, volwassenen en kinderen beschermen die vanwege de kwetsbare positie waarin zij verkeren bedreigd of verleid worden door (herhaalde) criminaliteit of die bedreigd worden in hun ontwikkeling en bewerkstelligen dat met een straf genoegdoening wordt geboden aan het slachtoffer en aan de samenleving als geheel. Beleidsdoorlichting Aangekondigd Tenuitvoerlegging justitiële sancties jeugd details
2020 VI Justitie en Veiligheid 34 Sanctietoepassing Voorkomen dat burgers (opnieuw) dader of slachtoffer worden van crimi­naliteit, volwassenen en kinderen beschermen die vanwege de kwetsbare positie waarin zij verkeren bedreigd of verleid worden door (herhaalde) criminaliteit of die bedreigd worden in hun ontwikkeling en bewerkstelligen dat met een straf genoegdoening wordt geboden aan het slachtoffer en aan de samenleving als geheel. Beleidsdoorlichting Aangekondigd Raad voor de Kinderbescherming details
2020 VI Justitie en Veiligheid 34 Sanctietoepassing Voorkomen dat burgers (opnieuw) dader of slachtoffer worden van crimi­naliteit, volwassenen en kinderen beschermen die vanwege de kwetsbare positie waarin zij verkeren bedreigd of verleid worden door (herhaalde) criminaliteit of die bedreigd worden in hun ontwikkeling en bewerkstelligen dat met een straf genoegdoening wordt geboden aan het slachtoffer en aan de samenleving als geheel. Beleidsdoorlichting Aangekondigd Preventieve maatregelen details