Wat zijn beleidsevaluaties?

Ministeries voeren regelmatig beleidsevaluaties uit. Deze evaluaties laten zien wat de effecten van het beleid zijn en in hoeverre de (beoogde) doelstellingen zijn bereikt. Ze kunnen ook mogelijke effecten van toekomstig beleid in kaart brengen. Naast evaluaties voeren ministeries ook beleidsonderzoeken uit, zoals interdepartementale beleidsonderzoeken (IBO’s) en Brede heroverwegingen. Daarnaast brengt de interdepartementale Studiegroep Begrotingsruimte (SBR) voorafgaand aan verkiezingen advies uit over het begrotingsbeleid van de Rijksoverheid.

Evaluaties en beleidsdoorlichtingen

> Beleidsdoorlichtingen
Een beleidsdoorlichting vat de kennis samen over de effectiviteit en doelmatigheid van een heel beleidsterrein. De doorlichting kijkt naar de samenhang tussen verschillende vormen van beleid. Losse evaluaties van beleid onderbouwen dit.
Zie ook de > handreiking beleidsdoorlichtingen

> ZBO-evaluatie
Een ZBO-evaluatie is een periodieke beoordeling van de doelmatigheid en doeltreffendheid van het functioneren van een zelfstandig bestuursorgaan.

> Subsidie-evaluatie
Een subsidie-evaluatie is een periodiek onderzoek naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van een subsidieregeling.

> Doorlichting agentschappen
Een agentschapsdoorlichting is een periodieke beoordeling van de doelmatigheid en doeltreffendheid van het functioneren van een agentschap.

 

Maatschappelijke Kosten-BatenAnalyse (MKBA)
MKBA's zijn een belangrijk instrument in de beleidsvoorbereidende fase. Een MKBA helpt bij het afwegen en onderbouwen van beleidskeuzes en kan ook ex-post worden ingezet om terug te blikken op uitgevoerd beleid.

 

Beleidsonderzoeken

> Interdepartementale beleidsonderzoeken
Interdepartementale beleidsonderzoeken (IBO's) ontwikkelen alternatieven voor bestaand beleid. IBO’s gaan over brede beleidsterreinen. Ze vinden plaats in opdracht van het kabinet en worden uitgevoerd door interdepartementale werkgroepen.
Zie ook het > IBO handboek

> Brede heroverwegingen
Als reactie op de economische crisis, heeft de overheid in 2010 onderzocht op welke voorzieningen zij kan bezuinigen. De mogelijkheden staan in de brede heroverwegingen. De rapporten van de werkgroepen brede heroverwegingen bieden op 20 beleidsterreinen voorstellen waarmee de overheid geld kan besparen.

> Studiegroep begrotingsruimte
De Studiegroep Begrotingsruimte (SBR) brengt voorafgaand aan verkiezingen advies uit over de begroting van de Rijksoverheid. De politieke partijen hebben dan nog de mogelijkheid om het advies te verwerken in hun verkiezingsprogramma’s.